منوی سایت

آرشیو برچسب ها : اسکاروتومی

درمان و ترمیم سوختگی دست: در حوادث سوختگی دست یا اندام های فوقانی درگیر در هر نوع عملکرد و محافظت ، اندام هایی هستند که بیشتر در معرض صدمات سوختگی قرار دارند. تقریباً در همه موارد سوختگی کم و بیش صدمات سوختگی در دست و بازو وجود دارد. سوختگی در دست و بازو که برای […]

09391360116